Hershey’s pterostilbene patent

Hershey's pterostilbene patent